ŠTÚDIUM ŽIVOTA EXODUS I.

€8,00
Obsah: 

Božské zjavenie vo Svätom Písme je progresívne, čiže postupne odhaľuje a zároveň rozvíja knihu za knihou a kapitolu za kapitolou. Šesťdesiatšesť biblických kníh bolo napísaných v priebehu približne tisícšesťsto rokov. Počas tohto dlhého obdobia Boh neprehovoril len raz a navždy, v jednu konkrétnu chvíľu. Naopak, hovoril k Svojmu ľudu postupne, znovu a znovu po veľmi dlhý čas. V Liste Kolosanom 1:25 Pavel povedal, že sa stal služobníkom podľa Božej ekonómie, aby „doplnil slovo Božie“. Počas Pavlovho života ešte nebolo Božie zjavenie v Písme úplné. Preto Pavel prijal bremeno prehovárať a písať, aby priviedol Božie Slovo k úplnosti. Avšak práve Jánova kniha Zjavenie zaznamenáva dokončené božské zjavenie vo Svätom Písme. Pretože zjavenie je už úplné, sme varovaní pred tým, aby sme nepridávali ani neuberali zo slov Božieho zjavenia (Zj 22:18-19). Keďže je teraz progresívne zjavenie vo Svätom Písme dokončené, nikomu nie je dovolené k nemu niečo pridávať. Našou povinnosťou je dnes Bibliu postupne čítať, študovať, a dokonca skúmať knihu za knihou.

Po dokončení štúdia života v Genezis sa teraz dostávame ku knihe Exodus. Z historického hľadiska je kniha Exodus pokračovaním Genezis. Avšak jednako z hľadiska skúsenosti nie je kniha Exodus pokračovaním Genezis. Vykreslené duchovné skúsenosti v knihe Exodus nepodávajú pokračovanie skúsenosti Abraháma, Izáka a Jákoba, ktoré sú zaznamenané v Genezis. V našom štúdiu knihy Genezis sme zdôrazňovali, že Abrahámove, Izákove a Jákobove skúsenosti tvoria tri časti skúsenosti jednej osoby, jedného veriaceho: skúsenosť povolania a žitia v spoločenstve s Bohom z viery (Abraháma), skúsenosťvychutnávania dedičstva (Izáka) a skúsenosť premeny (Jákoba). Kniha Genezis nám predkladá jasný obraz troch hlavných častí duchovnej skúsenosti každého veriaceho. Pretože Starý zákon predkladá takýto živý a podrobný obraz duchovnej skúsenosti, stal sa pre mňa veľmi vzácnym a začal som ho vysoko oceňovať. Duchovná skúsenosť má nielen svoje časti, ale aj rôzne stránky, rôzne aspekty. Vyobrazenie našej skúsenosti v Genezis sa dotýka len jednej stránky, jednej línie. V knihe Exodus vidíme ďalšiu stránku, ďalšiu líniu. Záznam skúsenosti predložený v Genezis je úžasný, no nie je úplný. Pre úplnosť potrebujeme ešte ďalšiu stránku, ktorú nájdeme práve v knihe Exodus

Katalóg: 
Cena €8,00
Hmotnosť: 0.33 kg