HLAVNÉ KRISTOVE KROKY (5)

Vtelenie, Ukrižovanie, Vzkriesenie, Nanebovstúpenie