BEZPEČNOSŤ A SÚKROMIE

Ochrana osobných údajov na prud.sk

Prevádzkovateľom internetovej stránky prud.sk je: Občianske združenie Prúd (ďalej len "Prevádzkovateľ"), Špieszova 5, 841 04  Bratislava, admin@prud.sk

IČO: 360 765 89, DIČ: 202 202 8173.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie.

Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a zmeny a doplnení niektorých zákonov, ktorému bolo v zbierke zákonov pridelené číslo 18/2018 Z.z. a ktorým sa 25.05.2018  (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa  zákona  č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

b)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na základe oprávneného záujmu zákazníka. Prevádzkovateľ teda spracúva osobné údaje dotknutých osôb, za účelom vytvorenia príležitosti uzatvárať zmluvy uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb. Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (teda adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami v súvislosti s existujúcou objednávkou, prípadne informáciami o nových produktoch).
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Tieto údaje sú uchovávané v databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení na našej stránke v sekcii Používateľský účet. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zrušené.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi. Platba za objednaný tovar prebehne až pri doručení tovaru na vami uvedenú adresu a to dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne kuriérskej alebo doručovateľskej spoločnosti. Alternatívnym spôsobom úhrady je platba vopred prevodom na náš účet (262 075 3192/1100) , prípadne v hotovosti pri osobnom prebratí objednaného tovaru. 

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.prud.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti "Upraviť".

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä: Slovenská pošta, doručovateľské a kuriérske služby, či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Na zachovaní vášho súkromia nám záleží!

Tím Prúd.sk